congreso sobre
la violencia
contra la mujer


06 - 07 nov - 2018 auditorio diputación de alicante (adda

reglament

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal se l’informa que les dades personals facilitades seran incorporades i tractades en un fitxer titularitat de la Diputació Provincial d’Alacant amb la finalitat de gestionar els esdeveniments organitzats i les accions de difusió de l’activitat d’aquesta entitat. L’informem que les seues dades, inclosa la seua imatge, podran ser objecte de difusió en mitjans de comunicació. Així mateix, en cas que emplene els camps relatius a qüestions d’allotjament, les seues dades seran facilitades a l’hotel de la seua elecció o, si escau, a l’agència de viatges a la qual s’adjudique la gestió de l’allotjament. Els camps marcats amb (*) són d’emplenament obligatori i en cas que no emplene algun d’aquests camps podria no gestionar-se la seua inscripció. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida al Registre de la Diputació Provincial d’Alacant, amb domicili al carrer Tucumán núm. 8; 03005 Alacant, indicant clarament en el sobre la referencia "Tutela de drets LOPD" i adjuntant fotocòpia de document acreditatiu d’identitat.REGLAMENT

ARTICLE 1. OBJECTE

El present Reglament té per objecte establir els drets i obligacions dels i les participants en el 16é Congrés sobre Violència contra la Dona a celebrar durant els dies 6 i 7 de novembre de 2018 a l’Auditori de la Diputació d'Alacant (ADDA).

ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les disposicions contingudes en el present document són d’aplicació únicament i exclusivament a aquelles persones admeses per a participar en el Congrés i a les quals se’ls ha comunicat aquesta admissió.

ARTICLE 3. LA SEU DEL CONGRÉS

El Congrés es realitzarà a l’Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA) situat al Passeig de Campoamor s/n de la ciutat d’Alacant.

ARTICLE 4. DURADA

El Congrés es realitzarà durant els dies 6 i 7 de novembre.

El còmput total d’hores serà de 12.

ARTICLE 5. DRETS DELS I LES CONGRESSISTES

Els i les congressistes tenen dret a:

  1. Obtenir, prèvia sol·licitud, justificant de trobar-se inscrit i admés com a participant en el 16é Congrés. A aquest efecte, la sol·licitud haurà de presentar-se davant la secretaria tècnica, amb una antelació mínima de 7 dies a l’inici del Congrés.
  2. Fer ús, prèvia sol·licitud davant la secretaria tècnica del congrés, del Servei de Ludoteca habilitada per a aquelles persones interessades amb fills/filles al seu càrrec, durant els dos dies de durada del Congrés. Per a més informació hauran de dirigir-se a la secretaria tècnica.
  3. Ser informats/informades de totes les eventualitats que pogueren sorgir al llarg del desenvolupament del Congrés i que afecten directament aspectes substancials del programa establit.
  4. Obtenir un diploma d’assistència al Congrés, a la seua finalització i via en línia.

ARTICLE 6. OBLIGACIONS DELS I LES CONGRESSISTES

Els i les congressistes tenen l’obligació de:

  1. Respectar el compromís d’assistència al Congrés, una vegada haja sigut comunicada la seua admissió. Cas de no poder assistir, haurà de comunicar-se aquesta eventualitat a la secretaria tècnica, amb una antelació mínima de 5 dies a l’inici del Congrés sobre Violència contra la Dona, amb la finalitat de poder oferir aquesta plaça a les persones que es troben en llista d’espera.
  2. Respectar unes mínimes normes de puntualitat i assistència per garantir el desenvolupament correcte de les dues jornades del Congrés.
  3. Confirmar la seua identitat com a participant al congrés, el primer dia, davant l’estand o lloc habilitat de la secretaria tècnica per a poder ser acreditats i recollir el material congressual. A aquest efecte, es tindrà en compte que no es podrà recollir el material en nom de cap company/a o persona coneguda i que, una vegada començat el Congrés, no es distribuirà cap material a cap persona aliena que no estiga admesa.

ARTICLE 7. DIPLOMES D'ASSISTÈNCIA

Els diplomes d’assistència al Congrés es podran descarregar de la pàgina web del Congrés una vegada que aquest haja finalitzat. És requisit indispensable que el/la congressista s’haja acreditat de forma efectiva davant l’equip d’acreditacions de la secretaria tècnica durant el primer dia del congrés. De no ser així, la persona interessada no apareixerà com a assistent al Congrés en la base de dades d’aquest i, per tant, el programa no generarà el seu diploma d'assistència.


sigamos haciendo

visible

su verdad